۱۳۹۴ تیر ۲۷, شنبه

ایران - مجاهد شهيد آذر سليماني (آذر مريم)

... همه چيز وهمه كس او شده بود اسم “مريم“.

 مي گفت:“شما هنوز مريم را فهم نكرده ايد، به صحبتهاي “برادر مسعود“اصلا توجه نكرده ايد. فكر مي كنيد انقلاب ايدئولوژيك،يك طلاق وازدواج معمولي بوده،درحاليكه مريم يك سد ومانع بزرگ را برداشته است.راه براي مبارز شدن وميارزه كردن ومبارز ماندن زنان را باز كرده، انقلاب او ضد استثمار جنسي است.
آري او مي گفت:“مگرنشنيده اي كه مي گويند آنها كه در راه آرمان وعقيده شان از خودشان مي گذرند كارشان برتر از خون هزاران شهيد است؟ آري “مريم“ اين است.“
درعشق به “مريم “آن قدر پيش رفته بود كه نزد همه دوستان وآشنايان وخانواده شهيدان به“آذرمريم“ معروف شده بود. او روي تمام جزواتش نام“ مريم پاك رهايي“ را نوشته بود.
آشنايي كه او را مي شناخت ، باتعجب مي گفت:“ نمي دانم مريم با اين دختر چه كرده است كه روي زمين بند نيست، دارد پرواز مي كند، عاشق است“.
آري آذر سليماني ، شيرزن قهرمان كرمانشاهي ، كه جرمي جز عشق  به“مريم “ونهايت تلاش براي وصل نداشت، نزديكي مرز دستگير شد. وپس ازتحمل شكنجه هاي بسيار،درنهم مرداد 1367 در زندان گوهردشت،درسن بيست وچهار سالگي حلق آويز گرديد.
درود به روان پاك او وتمامي شهداي قهرمان قتل عام كه براي هميشه در دل همه مردمان آزاده جا دارند.
عكس آذرسليماني در صفحه 102 كتاب قتل عام زندانيان سياسي، رديف اول ، سمت چپ ، اولين عكس  مي باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر