۱۳۹۴ مرداد ۱۳, سه‌شنبه

مجاهد شهيد مجيد طالقاني

“...ديروز رفته بودم دادگاه ، در دادگاه بنا بر دلايلي از خود ضعف نشان دادم كه شايد براي جلوگيري از حكم اعدام بود. بعد كه از دادگاه به سلول انفرادي رفتم،احساس عجيبي به من دست داد.احساس مي كردم با اين ضعفي كه در دادگاه از خود نشان داده ام مثل “يهودا“ شده ام كه به حضرت مسيح(ع) خيانت كرد. چنين احساسي را در رابطه با “مسعود ومريم“داشتم.
بعداز ساعتها فكر،نگهبان سلول را صدا كردم وگفتم:“براي دادگاه مطالبي دارم،كاغذ وقلم بيآور،بنويسم“.تصميمم را گرفته بودم.
بعداز اينكه نگهبان كاغذ وقلم آورد، تمامي مواضع سازمان را تاييد كردم ونوشتم كه رهبري مسعود ومريم وانقلاب ايدئولوژيك مجاهدين را دربست قبول دارم. بعد نامه را به دست نگهبان دادم وگفتم كه هرچه زودتر به دادگاه برسان.
امروز مجددا مرا احضار و در رابطه با اعلام مواضعم درآن نامه سوال كردند. گفتم مورد تاييد من است“.
بعد دادستان گفت:“آخر تو از رهبري مسعود ومريم چه ديده اي؟“ گفتم:“همه چيز ديده ام،حيات واقعي ديده ام“.
بدينترتيب بلافاصله او را از دادگاه به همان سلول انفرادي برگرداندند، و حدود دو ساعت با هم بوديم. بمحضي كه وارد شد ساعتش را از دستش باز كرد وبه من داد وگفت:“همين حالا از دادگاه مي آيم،چون دردادگاه از مواضع ايدئولوژيك سازمان دفاع كرده ام به اعدام محكوم شده ام“.
واين كلمات را درحالي كه ذره يي ترس يا غم درچهره اش نبود، مي گفت.
مجيد تازه  نمازش را تمام كرده بود،كه مجتبي حلوايي آمد واو را با خودش برد .
مجيد 27سال سن داشت ، سال 61 دستگير شده ، به 15سال زندان محكوم شده بود. او از مسئولين دانش آموزي بود كه در روز 14 مرداد 67، در اوين حلق آويز شد.
اما رژيم خبر شهادتش را حدودا سه ماه بعد، در12 آبان دادند.
روحش شاد و يادش همواره گرامي باد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر